Algemene voorwaarden

I Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen zijn alleen van kracht, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De met ons gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Met ”goederen” zijn in deze algemene voorwaarden bedoeld apparaten, materialen en artikelen, welke door ons op grond van de aanbieding of overeenkomst dienen te worden geleverd. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en facturen zullen zijn voorzien van een toepasselijkheidsverklaring van deze voorwaarden.

overeenkomst tenminste van toepassing indien wij aantonen dan wel aannemelijk maken

betrokkenafnemer.Allevoorwaardenen/ofclausuleswaarnaardoordeafnemerop bestellingspapier,orders,of anderszinsdanwel op elektronischewijzewordt verwezen zijn niet van toepassing op de met ons gesloten overeenkomst(en) en zijn voor ons niet bindend, tenzij deze afwijkende voorwaarden door ons schriftelijk zijn aanvaard en bekrachtigd. Aanbiedingen en overeenkomsten door bemiddeling van een vertegenwoor- diger of tussenpersoon tot stand gebracht, binden ons eerst nadat wij de overeenkomst schriftelijkdanwelmiddelselektronischeweghebbenbevestigd.Bevestigingkanook plaatsvinden door het door onsuitvoeren van delevering overeenkomstig deaanbieding of overeenkomst.

II Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeelisbepaald.Zijzijngebaseerdopdedooropdrachtgeverbijdeaanvraag verstrekte gegevens.
2. De gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst. 3.Tekeningenentechnischebeschrijvingenvóórofnadetotstandkomingvande overeenkomst door ons aan opdrachtgever ter hand gesteld, blijven ons uitsluitend eigendom. Zij zullen zonder onze toestemming niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden.

4.Deberekening van onzeprijzen isgebaseerd op deverwachting,dat dehierop betrekkinghebbendemateriaalprijzenenloonkostendezelfdeblijvenalstentijdevande aanbieding, of – indien de prijzen bepaald zijn zonder voorafgaande aanbieding –alstentijdevanhet tot standkomenderovereenkomst.Indiennadeaanbiedingc.q.na het sluiten van de overeenkomst in deze materiaalprijzen en loonkosten wijziging optreedt, zijn wij gerechtigd de prijzen te verhogen met de verhoging, welke materiaalprijzen en loonkosten hebben ondergaan, ook al was deze verhoging reeds ten tijde van de aanbieding te voorzien. Onder materiaalprijzen en loonkosten worden in dit artikel verstaan alle prijzen, kosten en factoren die in de ruimste zin van

invloed zijn op onze prijscalculatie. Nadat de verhoging van de prijzen is vastgesteld, zullen wij gerechtigd zijn de verhoogde prijzen te vorderen in de termijnen, waarin het oorspronkelijke orderbedrag opeisbaar is gesteld.
5. Belastingen e.d., die ten tijde van het sluiten der overeenkomst niet bestonden, zijn vatbaar voor doorberekening.

III Overeenkomsten

1. Mondelinge afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijziging of annulering van een overeenkomst, binden ons niet dan nadat en voorzover zij door ons schriftelijk danwelmiddelselektronischewegzijnbevestigd.
2. Wij zijn aan een opdracht eerst gebonden, nadat deze schriftelijk danwel middels elektronischeweg door onsisbevestigd.Hetzelfdegeldt voor eventueleaanvullingen of wijzigingen van deopdracht.Onzebevestiging van deopdracht isbeslissend

voor de omvang ervan.
3. Indien door of namens de opdrachtgever in de oorspronkelijke overeenkomst wijzigingen, van welke aard dan ook, worden aangebracht, zullen eventueel daaraan verbonden meerkosten aan de afnemer extra in rekening worden gebracht. De door de opdrachtgever verlangde wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk, danwel middels elektronischeweg,induidelijkebewoordingenen/ofomschrijvingenaanonsterkennis wordengebracht.Wijzigingenindereedsverstrekteovereenkomst kanleidentot

IV Prijzen

  1. Tenzijuitdrukkelijkandersvermeld,geldenonzeprijzen; – in Nederlandse valuta;
    • exclusief BTW;
    • exclusief kosten van emballage en/of verpakking;
    • exclusief kosten van transport op- en overslag; – exclusief kosten van verzekering;
  2. Dedooronsafgegevenprijzenzijngebaseerdopdekostprijsfactorenzoalsdiegelden op de datum van aanbieding.
  3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een produkt wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, hebben wij het recht de overeengekomen prijsdienovereenkomstig aan tepassen,ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar wasop het moment van deaanbieding c.g. bevestiging, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschrif- ten. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 5% van de overeengekomen prijs af dan heeft afnemer het recht deovereenkomst kosteloosteontbinden.Wij zijn in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.

V Levertijd, levering

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de orderbevestiging bepaalde termijn, waarbinnen de goederen en/of diensten moeten worden geleverd.
2.Tenzij andersisovereengekomen,begint delevertijd telopen vanaf dedatum van totstandkoming der overeenkomst;

3. De levertijd is vastgesteld in de verwachting, dat de omstandigheden, waaronder de goederen en/of diensten kunnen worden geleverd ongewijzigd blijven. Indien vertraging ontstaat, doordat de nodige goederen, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan ons zijn toegeleverd, wordt de levertijd stilzwijgend verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.

4. De levertijd wordt eveneens verlengd met de tijd, gedurende welke de opdrachtgever enig aan onsverschuldigd bedrag,nadat dit opeisbaar isgeworden,onbetaald heeft gelaten.

goederen te weigeren.
6. Overschrijding van de opgegeven levertijd, door welke oorzaak dan ook,zal de opdrachtgever evenmin enig recht geven op schadevergoeding, niet nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst, ofwel tot het vorderen van ontbinding daarvan.
7.Wij behouden onshet recht voor goederen en/of diensten in gedeelten af te leveren, waarbij de hierna omschreven betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke deellevering.

gereed staan of ons magazijn verlaten, dan wel verzending door oorzaken buiten onze schuld niet mogelijk is.
9.Voorzover levering op afroep isovereengekomen kunnen wij,bij niet of niet tijdig afroepen, de goederen naar eigen goedvinden aan de opdrachtgever factureren en de goederen opslaan of doen opslaan. Daarvoor zal, indien gedurende drie maanden géén afroepisgevolgdeenopslagpercentageinrekeningwordengebracht.Dedoorons verstrekte kostenopgave is bindend voor de afnemer.

VI Annulering

1.Indiendeafnemerzijnordergeheelofgedeeltelijkannuleert,ishijgehoudenaanons alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten van voorbereiding, opslag, provisie en dergelijke te vergoeden. Een en ander onverminderd onze rechten op vergoeding van de volledige schade.

2. Bij annulering van een order met betrekking tot artikelen behorende tot onze standaard assortiment,isdeafnemer annuleringskostenverschuldigdtoteenbedragvan25%
van het factuurbedrag (excl. BTW), dit onverminderd hetgeen isgesteld in de vorige alinea. Een overeenkomst tot levering van een door derden, op verzoek van afnemer, vervaardigd product danwel door ons voor

VII Extra kosten

Indien de levering van de goederen en/of diensten door oorzaken, welke gelegen zijn binnen de invloedssfeer van de opdrachtgever, niet normaal en niet zonder onderbreking kunnen geschieden – voorzover wij vóór het tot stand komen van de overeenkomst niet van de mogelijkheid van die onderbreking schriftelijk op de hoogte zijn gesteld –, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening tebrengen.

Vlll Transport

1. Het transport van voor afnemer bestemde artikelen geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld voor rekening en risico van afnemer op een door ons te bepalen wijze. 2. Het transport geschiedt vanaf een orderbedrag van € 250 franco huis.
3. Met uitzonderingen van die gevallen waarbij het vervoer van artikelen naar onze afnemersniet met eigen vervoer geschiedt,zijn op het vervoer van toepassing de AlgemeneVervoersConditiesc.q.deCMRconditieszoalsdiein detransportwereld worden gehanteerd.