I Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen zijn alleen van kracht, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De met ons gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Met ”goederen” zijn in deze algemene voorwaarden bedoeld apparaten, materialen en artikelen, welke door ons op grond van de aanbieding of overeenkomst dienen te worden geleverd. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en facturen zullen zijn voorzien van een toepasselijkheidsverklaring van deze voorwaarden, dat door ons de betreffende voorwaarden op enigerlei wijze kenbaar zijn gemaakt bij overeenkomst tenminste van toepassing indien wij aantonen dan wel aannemelijk maken indien deze verwijzing ontbreekt zijn de voorwaarden op de betreffende aanbieding en/of betrokken afnemer. Alle voorwaarden en/of clausules waarnaar door de afnemer op bestellingspapier, orders,of anderszins dan wel op elektronische wijze wordt verwezen zijn niet van toepassing op de met ons gesloten overeenkomst(en) en zijn voor ons niet bindend, tenzij deze afwijkende voorwaarden door ons schriftelijk zijn aanvaard en bekrachtigd. Aanbiedingen en overeenkomsten door bemiddeling van een vertegenwoordiger of tussenpersoon tot stand gebracht, binden ons eerst nadat wij de overeenkomst schriftelijk dan wel middels elektronische weg hebben bevestigd. Bevestiging kan ook plaatsvinden door het door ons uitvoeren van de levering overeenkomstig de aanbieding of overeenkomst.

II Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. Zij zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens.

2. De gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

3. Tekeningen en technische beschrijvingen vóór of na de tot standkoming van de overeenkomst door ons aan opdrachtgever ter hand gesteld, blijven ons uitsluitend eigendom. Zij zullen zonder onze toestemming niet door de opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden.

4. De berekening van onze prijzen zijn gebaseerd op de verwachting, dat de hierop betrekking hebben  de materiaal prijzen en loonkosten dezelfde blijven als ten tijde van de aanbieding, of – indien de prijzen bepaald zijn zonder voorafgaande aanbieding –als ten tijde van het tot stand komende overeenkomst. Indien na de aanbieding c.q. na het sluiten van de overeenkomst in deze materiaalprijzen en loonkosten wijziging optreedt, zijn wij gerechtigd de prijzen te verhogen met de verhoging, welke materiaalprijzen en loonkosten hebben ondergaan, ook al was deze verhoging reeds ten tijde van de aanbieding te voorzien. Onder materiaalprijzen en loonkosten worden in dit artikel verstaan alle prijzen, kosten en factoren die in de ruimste zin van invloed zijn op onze prijscalculatie. Nadat de verhoging van de prijzen is vastgesteld, zullen wij gerechtigd zijn de verhoogde prijzen te vorderen in de termijnen, waarin het oorspronkelijke orderbedrag opeisbaar is gesteld.

5. Belastingen e.d., die ten tijde van het sluiten de overeenkomst niet bestonden, zijn vatbaar voor doorberekening.

III Overeenkomsten

1. Mondelinge afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijziging of annulering van een overeenkomst, binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk dan wel middels elektronische weg zijn bevestigd.

2. Wij zijn aan een opdracht eerst gebonden, nadat deze schriftelijk dan wel middels elektronische weg door ons is bevestigd. Hetzelfde geldt voor eventuele aanvullingen of wijzigingen van de opdracht. Onze bevestiging van de opdracht is beslissend voor de omvang ervan.

3. Indien door of namens de opdrachtgever in de oorspronkelijke overeenkomst wijzigingen, van welke aard dan ook, worden aangebracht, zullen eventueel daaraan verbonden meerkosten aan de afnemer extra in rekening worden gebracht. De door de opdrachtgever verlangde wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk, dan wel middels elektronische weg, in duidelijke bewoordingen en/of omschrijvingen aan ons ter kennis worden gebracht. Wijzigingen in de reeds verstrekte overeenkomst kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijke overeengekomen aflevertijd.

IV Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden onze prijzen;

  • in Nederlandse valuta;
  • exclusief BTW
  • exclusief kosten van emballage en/of verpakking;
  • exclusief  kosten van transport op- en overslag; – exclusief kosten van verzekering 

2. De door ons afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs factoren zoals die gelden op de datum van aanbieding.

3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, hebben wij het recht de overeengekomen prijs dien overeenkomstig aan te passen,ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.g. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 5% van de overeengekomen prijs af dan heeft afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Wij zijn in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.

V Levertijd, levering

1. Onder levertijd wordt verstaan de in de orderbevestiging bepaalde termijn, waarbinnen
de goederen en/of diensten moeten worden geleverd.

2.Tenzij anders is overeengekomen, begint de levertijd te lopen vanaf de datum van totstandkoming der overeenkomst;

3. De levertijd is vastgesteld in de verwachting, dat de omstandigheden, waaronder de goederen en/of diensten kunnen worden geleverd ongewijzigd blijven. Indien vertraging ontstaat, doordat de nodige goederen, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan ons zijn
toegeleverd, wordt de levertijd stilzwijgend verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.

4. De levertijd wordt eveneens verlengd met de tijd, gedurende welke de opdrachtgever
enig aan ons verschuldigd bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft
gelaten.

5. Vertraagde op- of aflevering zal de opdrachtgever geen recht geven om afname van de
goederen te weigeren.

6. Overschrijding van de opgegeven levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de
opdrachtgever evenmin enig recht geven op schadevergoeding, niet nakoming van enige
verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst, ofwel tot het vorderen van ontbinding
daarvan.

7. Wij behouden ons het recht voor goederen en/of diensten in gedeelten af te leveren,
waarbij de hierna omschreven betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke deellevering.

8. Als tijdstip van aflevering geldt het ogenblik, waarop de goederen ter verzending gereed staan of ons magazijn verlaten, dan wel verzending door oorzaken buiten onze
schuld niet mogelijk is.

9. Voor zover levering op afroep is overeengekomen kunnen wij, bij niet of niet tijdig afroepen, de goederen naar eigen goedvinden aan de opdrachtgever factureren en de
goederen opslaan of doen opslaan. Daarvoor zal, indien gedurende drie maanden géén
afroep is gevolgd een opslagpercentage in rekening worden gebracht. De door ons
verstrekte kostenopgave is bindend voor de afnemer.

VI Annulering

1. Indien de afnemer zijn order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan ons alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten van voorbereiding, opslag, provisie en dergelijke te vergoeden. Een en ander onverminderd onze rechten op vergoeding van de volledige schade.

2. Bij annulering van een order met betrekking tot artikelen behorende tot onze standaard assortiment,is de afnemer annuleringskosten verschuldigd tot een bedrag van 25% van het factuurbedrag (excl. BTW), dit onverminderd hetgeen is gesteld in de vorige alinea. Een overeenkomst tot levering van een door derden, op verzoek van afnemer, vervaardigd product dan wel door ons.

VII Extra kosten

Indien de levering van de goederen en/of diensten door oorzaken, welke gelegen zijn binnen de invloedssfeer van de opdrachtgever, niet normaal en niet zonder onderbreking kunnen geschieden – voor zover wij vóór het tot stand komen van de overeenkomst niet van de mogelijkheid van die onderbreking schriftelijk op de hoogte zijn gesteld –, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Vlll Transport

1. Het transport van voor afnemer bestemde artikelen geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld voor rekening en risico van afnemer op een door ons te bepalen wijze.

2. Het transport geschiedt vanaf een orderbedrag van € 250 franco huis.

3. Met uitzonderingen van die gevallen waarbij het vervoer van artikelen naar onze afnemers niet met eigen vervoer geschiedt, zijn op het vervoer van toepassing de Algemene Vervoers Condities c.q .de CMR condities zoals die in de transportwereld worden gehanteerd. 

VIIII Beleidsverklaring

Het opvragen van onze beleidsverklaring kan via ons contactformulier klik hier.