Privacy statement

Identiteit:
De organisatie identificeert zichzelf als Jacare B.V. en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72069570. Functionaris Gegevensbescherming: Jacare B.V. heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Om in contact te komen dient u een mail te sturen naar: Info@jacare.nl Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens: Jacare B.V. mag persoonsgegevens verwerken op basis van de grondslag ‘uitvoering overeenkomst’. Jacare B.V. verwerkt uitsluitend die gegevens van betrokkenen die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren. Verzamelen en beheren van persoonsgegevens: Jacare B.V. verzamelt en beheert persoonsgegevens van:
  • Opdrachtgevers, incl. aanvragers van informatie en/of offertes
  • Vaste en tijdelijke medewerkers
  • Sollicitanten
Duur van de opslag van de persoonsgegevens:
nooit langer dan strikt noodzakelijk, maar afhankelijk van het type gegevens en de eisen uit contracten bijvoorbeeld zorgverzekeraars of wetgeving:
  • Medewerkers = twee jaar na einde dienstverband, m.u.v. fiscale bewaarplicht van vijf jaar voor loonbelasting.
  • Sollicitanten = vier weken na einde sollicitatieprocedure. Na toestemming kandidaat gegevens één jaar in file houden.
  • Opdrachtgevers = vijf tot zeven jaar, afhankelijk van contractuele eisen van klanten.
Niet verstrekken van persoonsgegevens:
Wanneer de betrokkene de gevraagde gegevens weigert te verstrekken, resulteert dit in het niet kunnen leveren van de diensten van Jacare B.V. Gevraagde persoonsgegevens moeten worden verwerkt om de dienst te kunnen verlenen en aan de contractuele eisen van klanten te kunnen voldoen. Wanneer u bijvoorbeeld als klant via een zorgverzekeraar weigert om een BSN door te geven is het voor Jacare B.V. niet mogelijk om deze kosten te factureren en kunt u niet een product in bruikleen nemen.
Cookies:
Bij bezoekers van onze website www.jacare.nl worden cookies geplaatst op hun computer. Dit zijn tijdelijke gegevensbestandjes die o.a. het navigeren op onze site ondersteunen. Deze cookies worden niet gebruikt voor overige toepassingen.
Rechten van betrokkenen:
Het verzamelen en beheren van deze gegevens geschiedt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wat voor de betrokkenen in grote lijnen op het volgende neerkomt: 1. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen of verzameld. Ze worden niet langer bewaard dan nodig is voor dit doel, en ze worden niet doorgegeven, beschikbaar gesteld of verkocht aan derden. Wel kunnen derden uw gegevens in onze opdracht verwerken, maar dan zijn alle waarborgen van de AVG onverminderd van kracht. 2. U hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering, vergetelheid en overdracht (portabiliteit) van uw gegevens. Neem hiervoor schriftelijk contact op met de functionaris gegevensbescherming via mail: info@jacare.nl
Klachtrecht:
Als u een klacht hebt over de manier waarop we omgaan met uw gegevens, heeft u het recht om deze in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie over hoe u dit moet doen kunt u vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens
Derden ontvangers van de persoonsgegevens:
Persoonsgegevens kunnen basis van contractuele eisen met derden worden doorgegeven aan derde partijen. Dit is noodzakelijk voor Jacare B.V. om diensten aan de betrokkene te kunnen verlenen. Derden die deze gegevens eisen zijn bijvoorbeeld zorgverzekeraars en zorginstellingen. Gegevens worden uitsluitend verstrekt volgens contractuele verplichtingen.
Bron van de persoonsgegevens:
Mogelijk worden persoonsgegevens verkregen van een derde partij. Jacare B.V. kan gegevens opvragen via huisartsen en zorginstellingen die zij nodig heeft om contractuele eisen na te komen of de dienst te kunnen verlenen. Waar van toepassing wordt met dergelijke partijen een verwerkersovereenkomst aangegaan. Denk hier bijvoorbeeld aan het nodig hebben van een verwijzing van een huisarts, die door Jacare B.V. kan worden opgevraagd, of het verkrijgen van patiëntgegevens via zorginstellingen van patiënten die gebruik maken van producten van Jacare B.V.
Grondslag voor het verwerken van Persoonsgegevens:
Op basis van de grondslag Uitvoering Overeenkomst heeft Jacare B.V. het recht om persoonsgegevens te verwerken. Zoals vermeld bij deze url kan een organisatie zich op deze grondslag baseren om persoonsgegevens te kunnen verwerken. Aangezien Jacare B.V. een overeenkomst/order afsluit met een opdrachtgever en overeenkomsten heeft met zorgverzekeraars en instellingen hoeft Jacare B.V. hen niet te vragen om specifieke toestemming en hoeft dit niet aangetoond te worden. Daarnaast heeft Jacare B.V. toestemming om het BSN te verwerken volgens de Wet gebruik BSN in de Zorg: http://wetten.overheid.nl/BWBR0023864/2018-01-01
Toestemming:
Aangezien Jacare B.V. geen gegevens verwerkt voor doeleinden anders dan overeengekomen met de klanten/afnemers heeft zij geen toestemming nodig van klanten/afnemers om hun gegevens te mogen verwerken. De klantgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van een dienst en de facturatie daarvan. In dit kader hoeft Jacare B.V. geen aantoonbare toestemming te hebben voor het verwerken van de gegevens. Laatst gewijzigd: 22-6-2020